نویسنده = محمد پور، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. آگاهی پرستاران از روش های صحیح تزریق خون در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 61-66

محبوبه محمد پور؛ سیدمصطفی سیدعسکری؛ آرزو سارانی