نویسنده = ناصری راد، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت و تفاوت ارائۀ خدمات کاهش آسیب در مراکز گذری و سرپناه های شبانه: از انتظارت تا ادراکات

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 118-128

محمد توکل؛ محسن ناصری راد؛ اِما آوانسیان؛ سارا انیس؛ هراند آبراهامیان