نویسنده = فاریابی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر خودآزمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 172-181

خیرمحمد جدگال؛ ایرج ضاربان؛ رضا فاریابی؛ مریم رفیعی؛ هادی علیزاده سیوکی